首页  实验室概况  研究方向  科研平台  科研队伍  研究成果  招生招聘  学术活动 
 
Content  
 
2017年重点实验室代表性论文
2023-04-12 10:01  

序号

题目

期刊

页码

作者

1

Robust epitaxial growth of two-dimensional heterostructures, multiheterostructures, and superlattices

SCIENCE

357, 788, 2017

Zhengwei Zhang* , Peng Chen*, Xidong Duan, Ketao Zang, Jun Luo, Xiangfeng Duan*

2

Surface evolution of a Pt–Pd–Au electrocatalyst for stable oxygen reduction

NATURE ENERGY

2, 17111, 2017

Jian Li, Huiming Yin, Xibo Li, Eiji Okunishi, Yongli Shen, Jia He, Zhenkun Tang, Wenxin Wang, Emrah Yücelen, Chao Li, Yue Gong, Lin Gu, Shu Miao, Limin Liu*, Jun Luo*, Yi Ding*

3

Tuning surface structure of 3D nanoporous gold by surfactant-free electrochemical potential cycling

ADVANCED MATERIALS

29, 1703601, 2017

Zhili Wang, Shoucong Ning, Pan Liu, Yi Ding*, Akihiko Hirata, Takeshi Fujita, Mingwei Chen*

4

In situ electrochemistry of rechargeable battery materials: status report and perspectives

ADVANCED MATERIALS

29, 1606922, 2017

Yijun Yang, Xizheng Liu*, Zhonghua Dai, Fangli Yuan, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Xi Wang*

5

Edge sites with unsaturated coordination on core–shell Mn3O4@MnxCo3−xO4 nanostructures for electrocatalytic water oxidation

ADVANCED MATERIALS

29, 1701820, 2017

Congling Hu, Lei Zhang, Zhijian Zhao, Jun Luo, Jing Shi, Zhiqi Huang, Jinlong Gong*

6

Tailored electron transfer pathways in Aucore/Ptshell-graphene nanocatalysts for fuel cells

ADVANCED ENERGY MATERIALS

2017, in press

Nedjeljko Seselj, Christian Engelbrekt, Yi Ding, Hans A. Hjuler, Jens Ulstrup, Jingdong Zhang*

7

An efficient and earth-abundant oxygen-evolving electrocatalyst based on amorphous metal borides

ADVANCED ENERGY MATERIALS

1701475, 2017

Jean Marie Vianney Nsanzimana, Yuecheng Peng, Yangyang Xu, Larissa Thia, Cheng Wang, Baoyu Xia*, Xin Wang*

8

Sub-1 nm nanowires based superlattice showing high strength and low modulus

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

139, 8759, 2017

Huiling Liu, Qihua Gong, Yonghai Yue, Lin Guo, Xun Wang*

9

Metal (Hydr)oxides@Polymer Core−Shell Strategy to Metal Single-Atom Materials

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

139, 10976, 2017

Maolin Zhang, Yang-Gang Wang, Wenxing Chen, Juncai Dong, Lirong Zheng, Jun Luo, Jiawei Wan, Shubo Tian, Weng-Chon Cheong, Dingsheng Wang*, Yadong Li*

10

Hollow N-doped carbon spheres with isolated cobalt single atomic sites: superior electrocatalysts for oxygen reduction

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

DOI: 10.1021/jacs.7b10194 2017

Yunhu Han, Yanggang Wang, Wenxing Chen, Ruirui Xu, Lirong Zheng, Jian Zhang, Jun Luo, Rongan Shen, Youqi Zhu, Wengchon Cheong, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang, Yadong Li*

11

Synergistic effects between atomically dispersed Fe−N−C and C−S−C for the oxygen reduction reaction in acidic media

ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION

56, 13800, 2017

Hangjia Shen, Eduardo Gracia-Espino, Jingyuan Ma, Ketao Zang, Jun Luo, Le Wang, Sanshuang Gao, Xamxikamar Mamat, Guangzhi Hu*, Thomas Wagberg, Shaojun Guo*

12

Potential-cycling synthesis of single Pt atoms for efficient hydrogen evolution in neutral media

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

56, 13694, 2017

Lihan Zhang#, Lili Han#, Haoxuan Liu, Xijun Liu*, Jun Luo*

13

A new synthesis strategy towards enhancing the structure and cycle stabilities of the LiNi0.80Co0.15Al0.05O2 cathode material

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A

5, 835, 2017

Hongzhou Zhang, Cui Liu, Dawei Song*, Lianqi Zhang*, Lijian Bie

14

Core-shell and concentration-gradient cathodes prepared via co-precipitation reaction for advanced lithium-ion batteries

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A

5, 4254, 2017

Peiyu Hou, Hongzhou Zhang, Zhongyue Zi, Lianqi Zhang*, Xijin Xu*

15

Efficient and stable electroreduction of CO2to CH4on CuS nanosheet arrays

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A

5, 20239, 2017

Zhe Zhao, Xianyun Peng, Xijun Liu*, Xiaoming Sun, Jing Shi, Lili Han, Guoliang Li, Jun Luo*

16

Stabilizing the electrode/electrolyte interface of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 through tailoring aluminum distribution in microspheres as long-life, High-rate, and safe cathode for lithium-ion batteries

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

9, 29643, 2017

Peiyu Hou, Hongzhou Zhang, Xiaolong Deng, Xijin Xu*, Lianqi Zhang*

17

Competitive coordination strategy to finely tune pore environment of zirconium-based metal−organic frameworks

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

9, 22732, 2017

Ting He, Bing Ni, Xiaobin Xu, Haoyi Li, Haifeng Lin, Wenjuan Yuan, Jun Luo, Wenping Hu, Xun Wang*

18

Ultrathin nanoporous metal-semiconductor heterojunction photoanodes for visible light hydrogen evolution

NANO RESEARCH

2017, in press

Weiqing Zhang#,Yunfeng Zhao#, Kai He, Jun Luo, Guoliang Li, Ruirui Liu, Siyu Liu, Zhen Cao, Pengtao Jing, and Yi Ding*

19

Ultrathin nanoporous metal–semiconductor heterojunction photoanodes for visible light hydrogen evolution

NANO RESEARCH

Doi.org/10.1007/s12274-017-1821-y 2017

Weiqing Zhang, Yunfeng Zhao, Kai He, Jun Luo, Guoliang Li, Ruirui Liu, Siyu Liu, Zhen Cao, Pengtao Jing, Yi Ding*

20

Direct imaging and determination of the crystal structure of six-layered graphdiyne

NANO RESEARCH

Doi.org/10.1007/s12274-017-1789-7 2017

Chao Li, Xiuli Lu, Yingying Han, Shangfeng Tang, Yi Ding, Ruirui Liu, Haihong Bao, Yuliang Li, Jun Luo*, Tongbu Lu*

21

Vertical heterostructures based on SnSe2/MoS2for high performance photodetectors

2D MATERIALS

4, 025048, 2017

Xing Zhou, Nan Zhou, Chao Li, Hongyue Song, Qi Zhang, Xiaozong Hu, Lin Gan, Huiqiao Li, Jingtao Lü, Jun Luo, Jie Xiong*, Tianyou Zhai*

22

The effect of surface strain on the CO-poisoned surface of Pt electrode for hydrogen adsorption

JOURNAL OF CATALYSIS

350, 212, 2017

Jia He, Yongli Shen, Mingzhu Yang, Haixia Zhang, Qibo Deng*, Yi Ding

23

Enhanced electrochemical performance of Li(1.2)Ni(0.13)CO(0.13)Mr(0.54)O(2) by surface modification with the fast lithium-ion conductor Li-La-Ti-O

JOURNAL OF POWER SOURCES

364, 272, 2017

Hongzhou Zhang, Tonghuan Yang, Yan Han*, Dawei Song, Xixi Shi, Lianqi Zhang*, Lijian Bie

24

Direct regeneration of recycled cathode material mixture from scrapped LiFePO4 batteries

JOURNAL OF POWER SOURCES

345, 78, 2017

Xuelei Li, Jin Zhang, Dawei Song*, Jishun Song*, Lianqi Zhang*

25

Ultramicroporous carbon with extremely narrow pore distribution and very high nitrogen doping for efficient methane mixture gases upgrading

CARBON

122, 258, 2017

Kexin Yao,, Yanli Chen, Yue Lu, Yunfeng Zhao*, Yi Ding

26

Microwave aqueous synthesis of hydroxyapatite bilayer coating on magnesium alloy for orthopedic application

CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL

309, 278, 2017

Sibo Shen, Shu Cai*, Yan Li, Rui Ling, Feiyang Zhang, Guohua Xu, Fengwu Wang*

27

Self-supported hierarchical nanostructured weaving mesh electrodes for efficient water splitting

ACS SUSTAINABLE CHEMSTRY ENGINEERING

Doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02654, 2017

Heng Wang, Tingting Zhou, Pengli Li, Zhen Cao, Wei Xi, Yunfeng Zhao*, Yi Ding

28

Precise control of the lateral and vertical growth of two-dimensional Ag nanoplates

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL

23, 10001, 2017

Taixing Tan, Lili Yao, Huiling Liu, Chengyu Li, Cheng Wang*

29

Luminescence of samarium(III) bis-dithiocarbamate frameworks: codoped lanthanide emitters that cover visible and near-infrared domains

JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C

5, 6620, 2017

Shanshan Wang, Jin Xu, Juan Wang, Kaiyao Wang, Song Dang, Shuyan Song, Dan Liu, Cheng Wang*

30

Bimetal metal-organic frameworks dDerived Co0.4Fe0.28P and Co0.37Fe0.26S nanocubes for enhanced oxygen evolution reaction

ELECTROCHIMA ACTA

Doi: 10.1016/j.electacta. 2017

Zhen Cao, Tingting Zhou, Wei Xi*, Yunfeng Zhao*

31

Understanding the copper underpotential deposition process at strained gold surface

ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS

82, 125, 2017

Mingzhu Yang, Haixia Zhang, Qibo Deng*

32

Design and preparation of hydrated mgal supported Cu catalysts with high alkalinity by MOCVD for the hydrogenolysis of cellulose

APPLIED CATALYSIS A-GENERAL

542, 343, 2017

Zihui Xiao*

33

Effective acetylene/ethylene separation at ambient condition by a pigment-based covalent-triazine framework

MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS

1700468, 2017

Yue Lu, Jia He, Yanli Chen, Yunfeng Zhao*, Yu Han*, Yi Ding

34

Direct observation of multiple rotational stacking faults coexisting in freestanding bilayer MoS2

SCIENTIFIC REPORTS

7, 8323, 2017

Zuocheng Li, Xingxu Yan, Zhenkun Tang, Ziyang Huo, Guoliang Li, Liying Jiao, Li-Min Liu*, Miao Zhang, Jun Luo*, Jing Zhu*

35

Transition metal ions regulated oxygen evolution reaction performance of Ni-based hydroxides hierarchical nanoarrays

SCIENTIFIC REPORTS

7, 46154, 2017

Tingting Zhou, Zhen Cao, Pan Zhang, Houyi Ma, Zhen Gao, Heng Wang, Yue Lu, Jia He*, Yunfeng Zhao*

36

Insight into the meerwein-ponndorf-verley reduction of cinnamaldehyde over mgal oxides catalysts

MOLECULAR CATALYSIS

436, 1, 2017

Zihui Xiao*

37

Constructing an atomic layer Pt electrocatalyst with a concave curved surface for the oxygen reduction reaction

CHEMELECTROCHEM

4, 2469, 2017

Jian Li,Yongfu Gao, Huiming Yin*

38

The effect of an external magnetic field on the dealloying process of the Ni–Al alloy in alkaline solution

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

19, 18167, 2017

Haixia Zhang, Zhifeng Wang, Mingzhu Yang, Qibo Deng*

39

Synthesis and ORR electrocatalytic activity of mixed Mn-Co oxides derived from divalent metal-based MIL-53 analogues

DALTON TRANSACTIONS

2017, in press

Lili Yao, Wenxiu Yang, Huiling Liu, Jianbo Jia, Guohua Wu, Dan Liu, Ting Liu, Taixing Tan, Cheng Wang*

40

Filling and unfilling carbon capsules with transition metal oxide nanoparticles for Li-ion hybrid supercapacitors: towards hundred grade energy density

SCIENCE CHINA-MATERIALS

60, 217, 2017

Cuihua An, Xizheng Liu, Zhen Gao, Yi Ding*

41

Iodide-switched deposition for the synthesis of segmented Pd-Au-Pd nanorods: crystal facet matters

LANGMUIR

33, 12254, 2017

Siyu Liu, Wenxin Niu, Shaik Firdoz, Weiqing Zhang*

42

Branched Ag nanoplates: synthesis dictated by suppressing surface diffusion and catalytic activity for nitrophenol reduction

CRYSTENGCOMM

2017, in press

Taixing Tan, Shun Zhang, Cheng Wang*

43

Ultrathin Co–Fe hydroxide nanosheet arrays for improved oxygen evolution during water splitting

RSC ADVANCES

7, 22818, 2017

Tingting Zhou, Zhen Cao, Heng Wang, Zhen Gao, Long Li, Houyi Ma, Yunfeng Zhao*

44

Improved sodium-ion storage properties by fabricating nanoporous cusn alloy architecture

RSC ADVANCES

7, 29458, 2017

Ruie Zhang, Zhifeng Wang, Wenqing Ma, Wei Yu, Shanshan Lua, Xizheng Liu*

45

In situ fabrication of hierarchical porous CoO/Cu2O composites on Cu foam as high-performance freestanding anodes for lithium-ion batteries

ENERGY TECHNOLOGY

59, 1720, 2017

Tingting Zhou, Zhen Cao, Houyi Ma, Xizheng Liu*

46

Ag-nanowires@Mn3O4 core-shell nanocables as advanced electrode materials for aqueous asymmetric supercapacitor

ENERGY TECHNOLOGY

Doi: 10.1002/ente.201700327 2017

Zhen Gao, Heng Wang, Zhen Cao, Tingting Zhou, Cuihua An*, Yunfeng Zhao*

47

Reinvestigation of Dilacunary 19-Tungsto-2-arsenate(III) [AsIII2W19O67(H2O)]14– Including 183W NMR Study in Solution

EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY

4210, 2017

Kaiyao Wang, Bassem S.Bassil, Akina M.Carey, Ali S. Mougharbel, Ulrich Kortz*

48

Syntheses, structures, and magnetic properties of cobalt(II) and nickel(II) coordination polymers based on a v-shaped ligand

JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY

250, 6, 2017

Shuang Yao, Feiyyan Yi, Guanghua Li, Yang Yu, Jingyuan Wang*, Dan Liu*, Shuyan Song

49

Thermodynamic and kinetic investigation for peroxide hydrogen reduction reaction on nanoporous electrocatalysts

IONICS

2017, in press

Yan Zhang, Yuanyuan Zhao, Shuai Shi, Miaomiao Tian, Huimming Yin*

50

Preparation of phytic acid/silane hybrid coating on magnesium alloy and its corrosion resistance in simulated body fluid

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE

26, 4282, 2017

Fengwu Wang, Shu Cai*, Sibo Shen, Nian Yu, Feiyang Zhang, Rui Ling, Yue Li, Guohua Xu*

51

Nanoporous metal electrocatalysts for oxygen reduction reactions

ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA

33, 1366, 2017

Xiao Zhai, Yi Ding*

52

Three-dimensional electrode with conductive Cu framework for stable and fast Li-ion storage

ENERGY STORAGE MATERIALS

2017, in press

Xizheng Liu, Ruie Zhang, Wei Yu, Yijun Yang, Zhifeng Wang, Chao Zhang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Xi Wang*, Yi Ding*

53

Crystallite size control of prussian white analogues for nonaqueous potassium-ion batteries

ACS ENERGY LETTERS

2, 1122, 2017

Guang He, Linda F. Nazar*

54

In–situ synthesizing and optimizing the surface structure of nanoporous PtBi electrocatalysts for formic acid electro–oxidation

CHEMISTRYSELECT

2, 1671, 2017

Yanfei Yang, Huiming Yin*, Meifeng He, Deng Pan*

关闭窗口

地址:天津市西青区宾水西道391号  邮编:300384

电话(传真):0086-22-60216416  邮箱:yxny@tjut.edu.cn